SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ


20 Eylül 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30894

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

KAMU SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu sağlık tesislerinin dengeli dağılımı, hizmetin kaliteli ve verimli sunulması için sağlık tesisleri ile bünyesindeki merkez, ünite ve birimlerin ruhsatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Devlet üniversiteleri, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesisleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sağlık teşkillerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve ek 11 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sağlık Bakanını,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Faaliyet izin belgesi: Ruhsatlandırılmış sağlık tesisleri bünyesindeki merkez, ünite ve birimler için Bakanlıkça düzenlenen ve ruhsat belgesinin unsuru olan Ek-4c’de yer alan belgeyi,

ç) Geçici ruhsat belgesi: Sağlık tesisleri ile bağlı birimlerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale gelinceye kadar geçerli olmak üzere Bakanlık tarafından geçici olarak düzenlenen Ek-4b’de yer alan belgeyi,

d) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

e) İlgili birim: Sağlık tesisinin faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmekle görevli Bakanlık hizmet birimini,

f) Komisyon: İl sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ruhsatlandırmaya esas inceleme ve değerlendirme komisyonunu,

g) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

ğ) OSB: Organize Sanayi Bölgesini,

h) Özellikli sağlık hizmetleri: İlgili sağlık hizmetinin gereklerine uygun özel projelendirilmiş fiziki şartlara sahip, nitelikli ve yetişmiş sağlık insan gücü, ileri teknoloji ve/veya yüksek yatırım maliyeti gerektiren Bakanlık planlamasına tâbi sağlık hizmetlerini,

ı) Ruhsat belgesi: Sağlık tesislerinin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyet göstereceğine dair Bakanlık tarafından düzenlenen Ek-4a’da yer alan belgeyi,

i) Sağlık tesisi: Sağlık hizmeti sunmak üzere oluşturulan sağlık yapıları ile sağlık insan gücü, araç, gereç ve tıbbi donanım şartlarını taşıyan, hizmet rolüne göre eğitim ve araştırma hizmeti de verebilen Bakanlık, Devlet üniversiteleri, belediyeler, OSB’ler ve diğer kamu kurum veya kuruluşları bünyesinde açılan tesisleri,

j) Üniversite: Devlet üniversitelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Tesisi Türleri

Birinci basamak sağlık tesisleri

MADDE 5 – (1) Birinci basamak sağlık tesisleri, ilgili mevzuatında tanımlanan, hastaların ayakta teşhis ve tedavilerinin yapıldığı sağlık tesisleridir.

(2) Birinci basamak sağlık tesisleri şunlardır:

a) Bünyesinde birinci basamak sağlık tesisi bulunan ilçe sağlık müdürlüğü.

b) Toplum sağlığı merkezi (TSM).

c) Aile sağlığı merkezi (ASM).

ç) Entegre ilçe devlet hastanesi (E2 ve E3).

d) Halk sağlığı laboratuvarı (L1ve L2).

e) Kurum tabipliği.

f) Poliklinik.

g) Mediko-sosyal birimleri.

ğ) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki sağlık teşkilleri.

(3) Birinci basamak sağlık tesislerinin faaliyet izin belgelerine;

a) Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı (ÇEKÜS) birimi,

b) Enfeksiyon kontrol birimi,

c) Entegre sağlık hizmeti birimi,

ç) Evde sağlık hizmeti birimi,

d) Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM),

e) Sıtma savaş dispanseri (SSD),

f) Verem savaşı dispanseri (VSD),

g) Sağlıklı hayat merkezi (SHM),

ğ) Göçmen sağlığı merkezi,

h) İş sağlığı ve güvenliği birimi (İSG),

ı) Yetkilendirilmiş aile hekimliği birimi,

i) Sağlık evi,

j) İlgili mevzuat kapsamında açılacak benzer birimler,

bağlı birim olarak eklenir.

İkinci basamak sağlık tesisleri

MADDE 6 – (1) İkinci basamak sağlık tesisleri, ilgili mevzuatında tanımlanan ayakta ve/veya yatarak teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği sağlık tesisleridir.

(2) İkinci basamak sağlık tesisleri şunlardır:

a) Genel hastane.

b) Dal hastanesi.

c) Entegre ilçe hastanesi (E1).

ç) Ağız ve diş sağlığı hastanesi (ADSH).

d) Ağız ve diş sağlığı merkezi (ADSM).

e) Tıp merkezi.

(3) İkinci basamak sağlık tesislerinin faaliyet izin belgelerine;

a) Toplum ruh sağlığı merkezi (TRSM),

b) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama birimi (GETAT),

c) Obezite merkezi,

ç) Üremeye yardımcı tedavi merkezi (ÜYTE),

d) Diyaliz merkezi,

e) Genetik hastalıklar tanı merkezi,

f) Çocuk izlem merkezi (ÇİM),

g) Alkol ve madde bağımlılığı tedavi ve eğitim merkezi (AMATEM),

ğ) Çocuk ergen madde bağımlılığı tedavi merkezi (ÇEMATEM),

h) Gebe okulu,

ı) Farklı adreslerde hizmet sunulan semt poliklinikleri,

i) Ek hizmet binaları,

EN SON MAKALELER