TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ


Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinden:

TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre kurulan optisyen-gözlükçüler odaları ile Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri, organları, görevleri, toplantıları, karar alışları, gelirleri, giderleri, organları için seçim, seçilme yeterliliği, seçimlerin yapılışı, meslekî sicil, hizmet bedellerinin ve aidatın tespiti, disiplin cezaları ve infaz edilişleri ile odalar ve Birlik ile ilgili diğer iş ve işlemler hakkındaki usûl ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğini, Birliğin organlarını, optisyen-gözlükçü odalarını, bunların organlarını ve ülke genelindeki optisyenler ile gözlükçüleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Birlik: Meslek Kanunu kapsamında kurulup faaliyet gösteren Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğini,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Birliğin meslek ile alâkalı mevzuatta öngörülen bütün iş ve işlemlerini Birlik adına yürütmek üzere teşkil edilen ve Birliğin en üst karar mercii olan Birlik Merkez Yönetim Kurulunu,

ç) Meslek: Meslek Kanunu çerçevesinde yürütülen optisyenlik ve gözlükçülük faaliyetlerini,

d) Meslek Kanunu: 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunu,

e) Meslek mensubu: Optisyenlik ve gözlükçülük mesleğine mensup olan kimseleri,

f) Oda: Meslek Kanunu kapsamında kurulup faaliyet gösteren optisyen-gözlükçüler odalarını,

g) Optisyen-Gözlükçü Bilgi Sistemi: Merkez Yönetim Kurulunca, ülke genelindeki meslek mensuplarının Kanun ve bu Yönetmelik kapsamındaki kişisel ve meslekî bilgilerinin ilgili mevzuata uygun olarak toplandığı ve bütün odalarca kullanılmak zorunda olan bilgi sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Birliğin ve Odaların Kuruluşu ve Görevleri

Birliğin amacı, yapısı ve faaliyetleri

MADDE 4 – (1) Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını icra etmeye yetkili olup da, özel kanunlarında üye olamayacakları belirtilenler hâriç olmak üzere, sanatları ile uğraşan ve meslekleri ile ilgili hizmetlerde çalışan optisyenlik ve gözlükçülük mesleği mensuplarının katılması suretiyle; meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin umumî menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere ve meslek disiplini ve ahlâkını koruyup hâkim kılmak maksadıyla; tüzel kişiliğe sahip ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak kurulan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve odalar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz.

(2) Birlik; bu Yönetmelikte kuruluş usulü belirtilen odalar ile Birlik merkez teşkilâtı organlarından teşekkül eder.

(3) Birlik ve odalar, protokol kuralları çerçevesinde resmî törenlere katılır; amaçlarına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir ve lokal, misafirhane ve benzeri sosyal tesisler açabilir.

Odalar ve odaya kayıt mecburiyeti

MADDE 5 – (1) Mesleğini serbest olarak icra eden veya özel kuruluşlarda meslek ile ilgili hizmetlerde çalışacak olan meslek mensupları, işlerine başlamadan önce bulundukları ilde bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre kurulmuş bulunan odaya veya bulundukları ilin tâbi olduğu odaya kaydolmakla ve üyelik mükellefiyetlerinin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Meslek Kanununun geçici 2 nci maddesine göre meslek icrası için kazanılmış hak sahibi olup aynı mekânda eczacılık ile optisyenlik veya gözlükçülüğü ya da saatçilik ile optisyenliği veya gözlükçülüğü birlikte yapanlar da birinci fıkra hükmüne tâbidir.

(3) Odaya kayıtlı meslek mensuplarının mesleklerini icra edebilmeleri bakımından diğer kanunlara göre kurulmuş meslek odalarına kaydolmaları şartı aranmaz.

(4) Odalara ihtiyarî olarak kaydolma hususunda 25/1/1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü kıyasen uygulanır.

Birliğin görevleri

MADDE 6 – (1) Birliğin görevleri şunlardır:

a) Gayesi hasta ve halk sağlığı için fedakâr ve feragatli hizmette bulunmak olan mesleğe ilişkin ilkeleri ve gelenekleri muhafazaya ve geliştirmeye çalışmak,

b) Üyelerinin maddî ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve Devletin menfaati ile en iyi şekilde telifi için gayretler göstermek,

c) Meslek Kanununun ve ilgili mevzuatın gereği gibi tatbik ve icrasına yardım etmek,

ç) Mensuplarının daha yüksek bir meslek kültürüne erişebilmesi için kütüphaneler tesis etmek, dergi çıkarmak, ilmî ve teknik konferans ve kongreler tertip eylemek ve meslek ile ilgili eğitim ve öğretim gören öğrencilerin optisyenlik müesseselerinde yapacakları stajları düzenlemek ve staj defteri hazırlamak,

d) Halk sağlığını korumaya, mensuplarını muayyen refah seviyesine ulaştıracak iş sahaları bulmaya, ilgili mevzuat hükümlerinin tatbikinde mesleğin ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevzini adilane bir şekilde tanzime çalışmak,

e) Mensuplarından yaşlı ve malûl olanlara ve ölenlerin hayatta iken bakmakla mükellef olduğu kimselere yardımlarda bulunmak üzere meslek mensuplarının iştirak edeceği yardımlaşma sandığı kurmak,

f) Halk sağlığı ve meslek ile ilgili meseleler için resmî makamlar ile işbirliğinde bulunarak bu makamların yardımını temine çalışmak,

g) Meslek Kanununa göre üyelerinin tutmaya mecbur olduğu defterleri düzenlemek, bastırmak ve bedeli mukabilinde dağıtmak,

ğ) İlgili mevzuat ile öngörülen diğer iş ve işlemleri yapmak.

Odaların kuruluşu

MADDE 7 – (1) Sınırları içinde odalara kayıtlı en az yüz meslek mensubu bulunan her ilde bir oda kurulur.

(2) Sınırları içinde oda kurmak için yeter sayıda meslek mensubu bulunmayan illerdeki meslek mensuplarının hangi illerdeki meslek mensupları ile birleştirilerek yeni bir oda kurulacağı ve merkezinin hangi ilde olacağı veya bu gibi illerdeki meslek mensuplarının hangi ildeki odaya bağlanıp kaydolacağı; memleketin coğrafya şartları ve ulaşım durumu ile meslek mensuplarının toplu olarak bulundukları iller göz önüne alınarak Merkez Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Büyük Genel Kurulca kararlaştırılır.

(3) Odalar, kuruluşlarını Merkez Yönetim Kurulu marifetiyle Bakanlığa bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar.

(4) Yeni kurulacak odaların kurucu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulunca atanır. Yeni kurulan odalar en geç üç ay içinde organlarının seçimini yapar. Bu seçim; odanın kurulduğu yılın, 6643 sayılı Kanunda belirtilen ayında yapılmış sayılır ve kanunî süreler buna göre hesaplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Odaların Organları, Çalışma Düzeni ve Görevleri

Odaların organları

MADDE 8 – (1) Odaların organları şunlardır:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Disiplin Kurulu.

ç) Denetleme Kurulu.

Genel Kurul

MADDE 9 – (1) Genel Kurul, odaya kayıtlı üyelerin toplanması ile teşekkül eder.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, bütün odaların genel kurullarında tabiî üye olarak bulunabilirler. Ancak kayıtlı bulundukları oda hariç olmak üzere diğer oda genel kurullarında hiçbir konuda oy kullanamazlar. Başkanlık Divanı dâhil olmak üzere hiçbir organda görev alamazlar. Sadece görüşmelere katılıp her konu hakkında söz alabilirler ve tavsiyede bulunabilirler.

Genel Kurulun toplanması

MADDE 10 – (1) Genel Kurul, yılda bir defa Eylül ayı içinde odaya kayıtlı üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ertesi gün mevcut üyeler ile yetinilerek toplantı yapılır.

(2) Genel Kurulun her türlü toplantılarına oda üyelerinin katılmaları ve seçimli toplantılarda da ayrıca oy kullanmaları mecburîdir. Mazereti sebebiyle Genel Kurul toplantılarına katılmayanlar ile seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar, mazeretlerini bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyenler veya bildirdikleri mazeret geçerli kabul edilmeyenler hakkında 6643 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen yaptırım uygulanır.

Genel Kurul için dâvet

MADDE 11 – (1) Genel Kurul toplantısının yapılacağı, Yönetim Kurulunca odanın bütün üyelerine en az 20 gün önceden taahhütlü mektup ile bildirilir ve gazete ilânı ile duyurur. Bu bildirimde, toplantının yeri, günü, saati ve gündemi belirtilir ve ayrıca, toplantıda yeterli çoğunluk olmadığında yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati bildirilir. Seçimi gerektirmeyen olağan ve olağanüstü toplantılar için gazete ilânı ile bildirim yeterlidir.

Genel Kurulun gündemi

MADDE 12 – (1) Genel Kurul toplantılarında evvelce bildirilen gündemde belirtilen konular müzakere edilir. Ayrıca müzakere olunması teklif edilen bir konu, Genel Kurulun çoğunluğu tarafından kabul edildiği takdirde gündeme ilâve olunur.

Genel Kurulun açılışı, divan teşkili ve seçim

MADDE 13 – (1) Olağan ve olağanüstü oda genel kurulları; yoklamayı takiben, oda başkanı, yoksa Genel Kurulu toplantıya çağıranları temsil eden kişi tarafından açılır. Daha sonra, aday gösterilmek sureti ile müzakereleri idare etmek üzere bir divan başkanı, bir divan başkan yardımcısı ve iki kâtip seçilir.

(2) Bu seçimlerde, odanın mührünü taşıyan oy pusulaları ile zarflar kullanılır. Oyların tasnifi, Genel Kurula katılanlar arasından kura ile belirlenecek üç kişilik bir tasnif kurulunca yapılır. Bu seçimlerde bir tek oy pusulası kullanılır ve bu oy pusulasına Genel Kurul divan başkanlığı, başkan yardımcılığı ve iki kâtiplik için gösterilen adayların ismi yazılır.

(3) Her bir görev için birden fazla isim yazılı olan oy pusulalarında ilk önce yazılmış olan isme itibar edilir. Gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılacak olan seçimin sonucu, Genel Kurulu açan kişi tarafından açıklanır ve divan bundan sonra görevine başlar.

(4) Genel Kurulun kararları ekseriyetle alınır. Oylarda eşitlik olması hâlinde, divan başkanının bulunduğu taraf ekseriyette sayılır.

(5) Odanın organlarının seçimi ile ilgili hususlar hakkında 100 üncü madde hükümleri uygulanır.

Genel Kurulun görevleri

MADDE 14 – (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporu ile Denetleme Kurulu raporunu incelemek,

b) Yönetim Kurulunun bilânçosunu tetkik ve kabulü hâlinde ibra etmek,

c) Bütçeyi tasdik etmek,

ç) Yönetim Kurulunca teklif edilen veya oda üyelerince teklif edilip Genel Kurulun ekseriyetince kabul olunan konuları müzakere etmek,

d) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

e) Büyük Genel Kurula iştirak edecek asıl ve yedek temsilcileri seçmek,

f) Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

g) Disiplin Kurulu üyelerini seçmek,

ğ) Genel Kurula verilen diğer görevleri yapmak.

Odaların olağanüstü genel kurulları

MADDE 15 – (1) Genel Kurul;

a) Yönetim Kurulunca gerekli görülüp kararlaştırılması hâlinde,

b) Oda üyelerinin üçte birinin noterlik marifetiyle vaki isteği üzerine,

c) Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düştüğü takdirde,

mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin veya Oda Denetleme Kurulu üyelerinin veya Merkez Yönetim Kurulunun dâveti üzerine, bir ay içerisinde olağanüstü olarak toplanır.

Olağanüstü Genel Kurula dâvet

MADDE 16 – (1) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hâllerde, Olağanüstü Genel Kurula dâvete ilişkin olarak 11 inci maddedeki usul uygulanır.

(2) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen hâllerde, Genel Kurulun toplanmasını talep eden ve oda üyeleri sayısının üçte birini sağlayan üyelerin isteklerinin son 30 gün içerisinde vaki olmaları şartıyla, bu isteklerden üçte birlik oranı sağlayan son isteğin odaya intikal etmesini takiben en geç bir ay içinde Yönetim Kurulunca Genel Kurul dâveti yapılır ve dâvet konusunda 11 inci maddedeki usul uygulanır.

(3) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen hâllerde, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu veya Merkez Yönetim Kurulu; yedi gün içerisinde toplanarak Olağanüstü Genel Kurul kararı almak ve buna dair her türlü kanunî işlemleri tamamlayarak karar tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Genel Kurulu olağanüstü olarak toplantıya dâvet etmek zorundadırlar.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen bir aylık süre içerisinde Genel Kurul dâveti yapılmadığı takdirde, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin müracaatı üzerine, odanın bulunduğu mahallin asliye hukuk mahkemesince oda üyeleri arasından seçilecek beş kişi, Yönetim Kurulu seçimi yapılması için Genel Kurulun bir ay içerisinde toplanmasını sağlamak üzere görevlendirilir.

(5) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sebepten dolayı yapılan Genel Kurul gündemine, bu üyelerin talep ettikleri gündem maddeleri eklenir. Gündemin ilânı, Olağan Genel Kurul gündeminin ilânına ilişkin hükümler uyarınca yapılır.

(6) Seçimler ile ilgili diğer hususlar hakkında, 100 üncü madde hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulunun ve üyelerinin görev süresi

MADDE 17 – (1) Üye sayısı yüz olan odaların yönetim kurulları beş asıl ve beş yedek üyeden ve yüzden fazla olanlarda yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Bu süre içinde asıl üyeliklerden boşalan yerlere yedeklerden en çok oy almış olan üye getirilir. İstifa, ibra edilmeme, dağılma sebebiyle veya diğer sebeplerle yeniden seçilen Yönetim Kurulu, önceki Kurulun görev süresinden geriye kalan süreyi tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme şartları ve üyeliğin düşmesi

MADDE 18 – (1) 6643 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan hükümler uyarınca; bir seneden fazla ağır hapis veya üç seneden fazla hapis cezasına veya meslekî bir suçtan dolayı hürriyeti tahdit eden bir cezaya veya meslek ve sanatın geçici olarak tatili cezasına mahkûm olanlar ya da oda Disiplin Kurulu kararı ve Yüksek Disiplin Kurulunun tasdiki ile geçici olarak sanat icra etmekten yasaklananlar Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen cezalara mahkûm edilmiş veya disiplin cezası almış olup engelleyici hâllerinin devam ettiği anlaşılanların Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Bu mahkûmiyetlerinin ve disiplin cezalarının devamı müddetince hiçbir üye seçimlerine katılamaz ve oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulunun görev taksimi

MADDE 19 – (1) Yönetim Kuruluna seçilen asıl üyeler, seçim neticesinin kesinleştiği tarihi takip eden üç gün içerisinde Genel Kurula başkanlık edenin veya başkan vekilinin dâveti üzerine, dâvet edenin başkanlığında ilk toplantılarını yaparak gizli oylamayla aralarından birini oda başkanı, birini başkan yardımcısı, birini oda genel sekreteri ve birini de oda saymanı olarak seçip görev taksimi yaparlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen görev taksiminden sonra oda başkanı, Genel Kurulca Yönetim Kuruluna ve diğer organlara seçilen bütün asıl ve yedek üyelere görevlerini ve ayrıca seçilenlerin aldıkları oyların sıralamasını yazılı olarak 15 gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu konudaki bütün bilgiler, aynı süre içerisinde Merkez Yönetim Kuruluna Genel Kurul tutanağı ile birlikte sunulur.

Yönetim Kurulunun toplantıları ve kararları

MADDE 20 – (1) Yönetim Kurulu; en az 15 günde bir defa oda başkanın veya onun bulunmaması hâlinde genel sekreterin, genel sekreterin bulunmaması hâlinde başkan yardımcısının, onun da bulunmaması hâlinde en yaşlı üyenin başkanlığında salt çoğunlukla toplanır.

(2) Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması hâlinde toplantı başkanının bulunduğu taraf ekseriyette sayılır. Olağan toplantı günleri ve saatleri, ilk Yönetim Kurulu toplantısında bir karar ile belirlenir.

Toplantılara katılamama

MADDE 21 – (1) Mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamayacak olanlar, bu mazeretlerini toplantıdan önce yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanına veya üyelerine bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, toplantı tutanağına bu kişilerin toplantıya mazeretsiz olarak katılmadıkları yazılır.

(2) Mazeretli, başka yerde görevli veya izinli olanların bu durumları da tutanağa geçirilir. Mazeretsiz olarak üst üste olağan üç toplantıya katılmayan üyeler istifa etmiş kabul edilerek yerlerine oy sıralamasına göre yedek üyeler çağırılır. Belirlenmiş olan toplantı saatinden itibaren bir saat içinde çoğunluk sağlanamazsa bu durum bir tutanakla tespit edilir. Hazır bulunan Yönetim Kurulu ve var ise Denetleme Kurulu üyeleri bu tutanağı imza ederler.

Yönetim Kurulunun olağanüstü toplanması

MADDE 22 – (1) Oda Yönetim Kurulu; Kurul üyelerinin çoğunluğunun veya başkanın, genel sekreterin veya Denetleme Kurulunun talebi üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.

(2) Olağanüstü toplantıya başkanlık hususunda da 20 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulunun düşmesi

MADDE 23 – (1) Oda Yönetim Kurulunun ibra edilmeyerek düşmesi veya ibra edildikten sonra çekilmesi hâlinde, yeni Yönetim Kurulunun seçilmesine kadar Yönetim Kurulunun yapması gereken iş ve işlemler ile görev ve yetkilerin gerekleri, Genel Kurul Başkanlık Divanınca yerine getirilir ve Genel Kurul en geç bir ay içerisinde seçim yapılmak üzere olağanüstü toplantıya dâvet edilir.

Yönetim Kurulunca uyulacak esaslar

MADDE 24 – (1) Oda Yönetim Kurulları; çalışmaları sırasında, Büyük Genel Kurulca ve Oda Genel Kurulunca alınmış olan bütün kararlara uymak ve odanın iş ve işlemlerini bu kararların gerekleri uyarınca yürütmek zorundadır.

(2) Oda Genel Kurulları, Büyük Genel Kurulca alınmış olan kararlara aykırılık teşkil eden veya uyumsuz olan kararlar alamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 25 – (1) Yönetim Kurulu; odanın gelir-gider bilânçosunu ve bütçesini hazırlayarak Denetim Kurulunun raporu ile birlikte Genel Kurula sunar. Odanın durumu, yapılan işlemleri ve faaliyetleri hakkındaki raporunun Genel Kurulda okunmasını sağladıktan sonra ibrasını ister. İbra edilmeyen Yönetim Kurulu düşmüş sayılarak yeni bir yönetim kurulu seçilir. Yeni seçilen yönetim kurulu eski yönetim kurulunun süresini tamamlar ve bu suretle düşen yönetim kurulu üyeleri aradan iki sene geçmedikçe tekrar seçilemezler.

(2) Yönetim Kurulu, yıllık çalışma raporunun bir suretini en geç 15 gün içerisinde Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.

(3) Yönetim Kurulunun diğer görevleri şunlardır:

a) Meslek Kanununda ve diğer kanunlarda belirtilenler hâricinde menfaat temin etmek maksadı ile gerek üyeler arasında ve gerekse meslek mensupları ile başka şahıslar arasında gizli anlaşmalar yoluna gidilmesine ve optisyenlik müesseselerinin muvazaalı olarak faaliyet yürütmelerine mâni olmak,

b) Oda üyeleri arasında çıkacak meslekî ihtilâfları meslek ilkeleri ve mevzuat çerçevesinde halletmek,

c) Meslek Kanunu kapsamındaki mal, malzeme ve hizmet bedelleri hususunda oda üyeleri ile hasta ve hasta sahipleri arasında meydana gelen ihtilâfların meslek ahlâkı ilkelerine uygun düşecek şekilde halledilmesi için uzlaştırma veya arabuluculuk yoluna gidilmesi hâlinde, ilgili mercilerin talebi üzerine görüşler vermek,

ç) Üyelerin meslekî yönden gelişmeleri için gerekli teşebbüslerde bulunmak ve bu hususun gereklerini yerine getirmek üzere resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından yararlanmak,

d) Üyelerin meslekî bilgi ve beceri yönünden gelişmelerine katkıda bulunmak üzere kütüphane açmaya çalışmak, üyelerini ülkenin sağlık meseleleri ile mesleğe ilişkin meselelerini incelemeye ve bu hususta araştırmalarda bulunmaya teşvik etmek ve bunlardan çıkacak neticelere göre sağlık hizmetleri ile ilgili mercilerden ve kurumlardan taleplerde bulunmak,

e) Meslekî şeref ve haysiyeti, meslekî disiplin ile meslektaşların hukukunu ve menfaatlerini müdafaa etmek,

f) İhtiyaç görülen yerlere ilgili mevzuatta belirtilen yetki ve usul çerçevesinde temsilci tayin etmek,

g) Odanın ve üyelerin meslekî meselelerinin hâlli için, Büyük Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına ve meslek ilkelerine bağlı kalarak, bölgeleri dâhilindeki resmî makamlar nezdinde kendi protokol seviyeleri çerçevesinde yazılı ve sözlü temaslarda bulunmak ve neticelerini Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek,

ğ) Talep hâlinde, meslek mensuplarının ticaret siciline kayıt olabilmeleri için gerekli olan oda kaydı belgelerini düzenleyip vermek,

h) Odaya yeni kaydolan, başka odalara naklini yapan ve odadan kaydı silinen üyeleri, en geç 30 gün zarfında Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek,

ı) Meslek ile ilgili mevzuat hükümlerinin, oda ve Birlik tarafından alınmış meslekî kararların ve meslekî ahlâk ilkelerinin gereken şekilde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek üzere meslek mensuplarının çalışmalarını ve mesleğin icra edildiği işyerlerinde denetlemek,

i) İki yıl içerisinde üyelik vecibelerini yerine getirmeyen meslek mensuplarının odaya üyelik kayıtlarını Merkez Yönetim Kurulunun kabulü hâlinde silmek,

j) İlgili mevzuat ile odaya verilen diğer görevleri yapmak.

İhtilâfların Yönetim Kurulunca hâlli

MADDE 26 – (1) Yönetim Kurulu, meslektaşlar arasında vuku bulan ihtilâfları uzlaştırma suretiyle halletmeye çalışır ve gerekirse bu husustaki açılan soruşturmayı tamamlayarak evrakı ile birlikte Disiplin Kuruluna tevdi eder.

(2) 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde işaret edilen fiil ve hareketler Yönetim Kurulunca düzeltilip giderilemediği takdirde, meslek adabı ile bağdaştırılamayan fiil ve hâllere kalkışmış olduğu görülen meslek mensuplarının meslek ahlâk kaidelerine, kamu hizmetinin gereklerine ve selâmetine aykırı hareketleri, bunlara ilişkin deliller ile tespit edilir ve bu aykırılıkların neler olduğu açıkça belirtilerek ilgililerin yazılı olarak savunmaları istenir. Savunma verilmemiş olması, iddia olunanların kabul edildiği anlamına gelmez.

(3) Yapılan tebligata 15 gün içinde cevap vermeyen üye ile ilgili evrak doğrudan doğruya ve cevap verenlerinki ise savunmaları ile birlikte Disiplin Kuruluna tevdi olunur.

(4) Bu maddede belirtilen uzlaşma iş ve işlemleri ve disiplin soruşturmasının yürütülmesi ile ilgili diğer hususlar Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Oda Başkanlık Divanı

MADDE 27 – (1) Odanın Başkanlık Divanı; Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ile Saymandan teşekkül eder.

(2) Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulunca alınmış olan kararların zamanında uygulanıp yürütülmesini ve bunlara ilişkin çalışmaların devamını sağlar.

Oda Başkanı

MADDE 28 – (1) Yönetim Kurulu Başkanı, odanın başkanıdır; bu sıfatla odanın tüzel kişiliğini imzası ile her hususta temsile ve ilzama yetkili ve bu hususta görevlidir. Yönetim Kurulunun ve odanın başkanı olarak Yönetim Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarına ve oda bölgesi çapında yapılan diğer toplantılara başkanlık eder. Oda Başkanı, aynı zamanda malî konularda harcama yetkilisi olarak imza yetkisine sahiptir. Bu yetki, gerekli görülen hâllerde Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine devredilebilir.

Oda Genel Sekreteri

MADDE 29 – (1) Odanın üyeleri ve bölgedeki diğer kuruluşlar ile ilişkileri sağlamak başta olmak üzere, Yönetim Kurulunun toplantı gündemlerini, toplantı tutanağını, karar defterini, oda ile ilgili haberleşmeleri ve bütün büro işlerini Yönetim Kurulunca belirlenen yetkiler ve usuller çerçevesinde düzenlemek Genel Sekreterin başlıca görevleridir.

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerden başka;

a) Oda hizmetlerinde çalıştırılan personelin sicillerini düzenlemek, çalışmalarındaki verimliliklerini değerlendirmek ve görev ve yetkilerini tespit etmek,

b) Yönetim Kuruluna ilişkin idarî iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak veya sağlatmak,

c) Kurulmuş olan komisyonların toplantılarının gerçekleşmesini sağlamak,

ç) Her türlü raporlar ve etütler de dâhil olmak üzere, Yönetim Kurulunca uygun görülecek yazıları ve bu husustaki dokümanı hazırlamak veya hazırlatmak ve odaya gelen yazıları cevaplandırmak,

d) Yönetim Kurulunun vereceği yetkinin sınırları içinde kalmak kaydı ile gerekli belge ve yazıları imzalamak,

e) Başkanın bulunmadığı zamanlarda odayı temsil etmek,

f) İlgili mevzuat ile Genel Sekretere verilen diğer görevleri yapmak.

Oda Saymanı

MADDE 30 – (1) Sayman, odanın gelir ve giderleri ile bütçesinin hazırlanmasından başlayarak her türlü malî işlerinin sorumlusudur.

(2) Demirbaş ve emtia da dâhil olmak üzere odanın bütün gelir ve gider hesaplarını usulüne uygun şekilde yapmak, muhasebe defterlerini tutmak veya sorumluluk kendi uhdesinde olmak üzere tutturmak, nakit ve emtia giriş ve çıkışları ile ilgili belgeleri düzenlemek ve muhafaza etmek, ödeme belgelerini harcama yetkilisi sıfatı ile; çek ve diğer kıymetli evrakı, harcama yetkilisi yanında ikinci derece imza yetkisini haiz olarak imzalamak, odanın hesap durumları bilânçolarını ve hesap raporlarını hazırlamak veya sorumluluk kendi uhdesinde olmak üzere hazırlatmak, tahsil ve ödeme evrakını düzenlemek, görevi ile ilgili mevzuatın noksansız ve hatasız şekilde uygulanmasını sağlamak Saymanın görev ve yetkileri arasındadır.

Oda Disiplin Kurulu

MADDE 31 – (1) Her odada bir Disiplin Kurulu teşkil edilir. Disiplin Kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Görev süresi iki yıldır.

(2) Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurulca gizli oylama ve açık tasnif usulüyle seçilir. Asıl üyeliklerde her hangi bir sebepten dolayı boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerden en çok oy alan asıl üyeliğe geçer.

Disiplin Kurulu üyeliğinin şartları

MADDE 32 – (1) Disiplin Kuruluna seçilebilmek için, yurt içinde en az beş yıl mesleğini icra etmiş olmak şarttır. Bu vasıftaki üyeler ile Kurul tamamlanamadığı takdirde, en az üç yıl hizmet etmiş bulunanlar da seçilebilirler.

(2) 18 inci madde hükümleri, Disiplin Kurulu üyeleri için de geçerlidir.

Oda Disiplin Kurulunun görev taksimi ve gizlilik

MADDE 33 – (1) Disiplin Kurulu üyeleri, ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili, bir de sözcü seçerler.

(2) Kurulun müzakereleri ve müzakere tutanakları gizli olup Disiplin Kurulu Başkanının mesuliyeti altında muhafaza edilir.

Disiplin Kurulunun toplantıları

MADDE 34 – (1) Disiplin Kurulunun toplanması gerekli görüldüğü takdirde, durum taahhütlü bir mektup ile veya imza mukabilinde en az bir hafta önce Kurul üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(2) Toplantıda hazır bulunamayacak olan üyeler, toplantı tarihinden en az üç gün önce yazılı olarak mazeretlerini bildirmeye mecburdur. Asıl üyelerin mazeretleri hâlinde, birinci fıkrada belirtilen süre şartı aranmaksızın yedek üye dâvet edilerek Kurul tamamlanır.

(3) Üç defa mazeretsiz olarak toplantıya iştirak etmeyen Kurul üyesi istifa etmiş sayılır.

(4) Disiplin Kuruluna iştirak edecek olan Kurul üyesinin yol masrafları ve yaptığı zarurî masraflar, mensup olduğu oda bütçesinden ödenir.

Disiplin Kurulu üyelerinin reddi

MADDE 35 – (1) Disiplin Kurulu üyeleri, tarafsızlıklarını şüpheye düşürecek bir vaziyet olması hâlinde reddolunabilirler.

(2) Red talebinde bulunan oda üyesi, red sebebi teşkil eden iddiasını delilleriyle birlikte Kurula bildirmeye mecburdur. Bu takdirde, red olunan üyenin yerine yedek üyelerden sıradaki üye Kurula dâvet edilir. Başkan veya başkan vekilinin reddedilmesi hâlinde, gizli oylama ile geçici bir başkan seçilmek suretiyle red talebi incelenir.

(3) Red talebi Kurul tarafından kabule şayan görülmediği takdirde, talebin reddine karar verilir ve ayrıca 6643 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem tesis edilir.

(4) Reddedilen kurul üyesi sayısı fazla olduğu takdirde, Disiplin Kurulu yedeklerin iştiraki ile dahi teşkil edilemiyor ise, red talebi en yakın odanın Disiplin Kurulunda incelenir. Bu durumda da bu madde hükümleri aynen tatbik olunur.

(5) Red talebinin reddi hakkındaki kararlara karşı esas mesele ile birlikte Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz olunabilir.

Disiplin Kurulu üyeliğinden çekilme mecburiyeti

MADDE 36 – (1) Aşağıdaki hâlleri bulunan Disiplin Kurulu başkanı ve üyeleri toplantıya katılamazlar:

a) İncelenen mesele ile şahsî alâkası veya menfaat münasebeti bulunanlar,

b) Hakkında incelemede bulunulan kimse ile usûl ve fürû alâkası bulunanlar,

c) Hakkında incelemede bulunulan kimse ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) akrabalığı bulunanlar; kardeş, amca, dayı, hala, teyze ve yeğen münasebeti bulunanlar,

ç) Evlilik bağları bitmiş olsa bile, hakkında incelemede bulunulan kimsenin eşi ve bunlar ile usûl ve fürû alâkası olanlar,

d) Hakkında incelemede bulunulan kimse ile evlâtlık ile evlât edinen münasebeti olanlar.

Disiplin işlemi için savunma istenmesi

MADDE 37 – (1) İlgili kanunlara, sair mevzuata ve Büyük Genel Kurul kararlarına aykırı hareket etmekle itham olunan meslek mensuplarından Yönetim Kurulunca konu ile ilgili olarak yazılı olarak savunma istenir. Savunması istenmeksizin disiplin cezası verilemez. Sırf savunma verilmemiş olması, iddia olunanların kabul edildiği anlamına gelmez.

(2) Yapılan tebligata rağmen en fazla 15 gün içerisinde yazılı savunma vermeyen veya Yönetim Kurulunun yazısında belirlenen günde sözlü savunmasını vermeye gelmeyen üyenin evrakı doğrudan ve belirlenen süre içerisinde yazılı savunmasını verenlerin veya sözlü savunmada bulunanların evrakı ise savunmaları ile birlikte oda Disiplin Kuruluna sevk edilir. Sözlü savunmada bulunmayı tercih eden meslek mensubunun savunması tutanakla belirlenir.

Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri ile verilecek cezalar

MADDE 38 – (1) Disiplin Kurulu; odaya kaydolmayan veya Meslek Kanununun, bu Yönetmeliğin ve diğer mevzuatın kendisine yüklediği vecibeleri yerine getirmeyenler ile soruşturma evrakı kendisine tevdi edilen üyelerin meslek adabına, ilkelerine ve meslekî disipline aykırı olan fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre 6643 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca aşağıdaki disiplin cezalarını verir:

a) Yazılı ihtar.

b) Fiilin işlendiği tarihte geçerli olan yıllık oda aidatının dört katından on beş katına kadar para cezası.

c) Üç günden 180 güne kadar sanat icrasından men.

ç) Bir bölgede üç defa sanat icrasından yasaklama cezası almış olanları o bölgede çalışmaktan men.

(2) Disiplin Kurulu, bu cezaların verilmesinde sıra gözetmeksizin takdir hakkını kullanır. Ancak, birinci fıkranın (c) bendine göre geçici olarak sanat icrasından menedilen üyenin eski fiil ve hareketlerinin tekerrürü dolayısı ile yeniden sanat icrasından men cezası verilmesi icap ettiği takdirde birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen cezanın azamî haddinden ceza verilir.