Kas Hastalıklarında Tedavi Yaklaşımları


AKUT KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ İLE GELEN HASTAYA YAKLAŞIM Nöromusküler Aciller        


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı                                   Nöromusküler Hastalıklar Grubu


        Akut gelişen nöromüsküler hastalık nedenleri çok sayıda olsa da burada ilk akla gelecek hastalıklar: Akut inflamatuar demiyelinizan polinöropati, miyastenia gravis ve inflamatuar miyozitlerdir (polimiyozit/dermatomiyozit). Diğer nedenler Tablo 1’de sıralanmıştır.


 


Tablo 1. Sağlıklı bir kişide gelişen kas güçsüzlüğünün başlıca nedenleri


Ön boynuz hücresi


        Poliomiyelit


        Motor nöron hastalığı


Periferik sinir


        Akut inflamatuar demiyelinizan polinöropati (Guillain-Barré Sendromu)


        Difteri


        Ağır metal zehirlenmesi


        Kene paralizisi    


        Porfiri polinöropatisi


        Kritik hastalık polinöropatisi


        Yetmezlik durumları (alkolizm, beriberi, pellagra, vitamin B12 )


Nöromüsküler bileşke


        Miyastenia gravis


        İlaca bağlı miyasteni


        Lambert-Eaton miyastenik sendrom


        Botilismus


        Organofosfat zehirlenmeleri


Kas


        Polimiyozit/dermatomiyozit


        Periyodik paraliziler


Toksik miyopati


        Miyoglobinüri/Rabdomiyoliz


        Nöroleptik malign sendrom


Nöromüsküler acil durumlar genellikle, önceden nöromüsküler hastalık tanısı almış olan hastalarda gelişir (Tablo2).


 


Tablo 2. Bilinen nöromüsküler hastalığı olan hastalarda acil durumlar


 


I.  SOLUNUM YETMEZLİĞİ / BULBER FONKSİYON BOZUKLUĞU


Reversibl nöromüsküler hastalıklar


        Myastenia gravis


        Akut inflamatuar demiyelinizan polinöropati


        Polimiyozit


İrreversibl nöromüsküler hastalıklar


       Motor nöron hastalığı


       Müsküler distrofiler


       Karnitin eksikliği


       Asit maltaz eksikliği


II. KARDİYAK  KOMPLİKASYONLAR


  İleti bozuklukları


        Miyotonik distrofi


        Polimiyozit


Otonom bozukluklar


        Akut inflamatuar demiyelinizan polinöropati


Elektrolit bozuklukları


        Periyodik paraliziler


 


        Bazen de bilinen sistemik bir hastalık, ör: nöroleptik malign sendromda olduğu gibi akut nöromüsküler semptomlar ile ortaya çıkabilir.


 


I.                    AKUT GÜÇSÜZLÜĞE NEDEN OLAN PERİFERİK SİNİR HASTALIKLARI


 


1.      AKUT İNFLAMATUAR DEMİYELİNİZAN POLİRADİKÜLONÖROPATİ


        Periferik sinir ve köklerinin demiyelinizasyonu sonucu gelişen, geri dönüşlü zaaf ve duyu kusuru yapan, otoimmün inflamatuar polinöropatidir. En sık formu olan Guillain-Barré Sendromu (GBS)olguların %85-90’ını oluşturur.