Spina Bifida Rehabilitasyon ss

 

 

GENEL KAVRAMLAR

 

Spina bifida omuriliðin herhangi bir bölgesinin bozuk geliþimi demektir. Çocukta nöromotor dis-fonksiyon yaratan hastalýklar arasýnda serebral palsiden sonra ikinci sýrada gelir. Travmatik plejil-erden farklý ve karmaþýk bir tablo ile karþýmýza çýkar. Bu nedenle spina bifida rehabilitasyon açýsýndan da zorlu bir grup oluþturur.

 

Spina bifida aperta genellikle myelomeningoselle eþanlamlý kullanýlýr. Myelomeningosel dýþýnda meningoseller ve lipomlar ve lipomeningomyelosel de spinal disrafizm tipleri içinde sýk görülürler. Diastematomyeli ise spinal kanalý her ikisi de dural sakla çevrili iki kýsma ayýran fibröz, kýkýrdaksal veya kemik spiküldür. Vertebral anomalilerde izole bir defekt olarak varolabileceði gibi myelo veya lipomyelomeningosel ile birlikte de gözlenebilir. Omurilik ve meninkslerin etkilenme düzeyine baðlý olarak baþlangýçta paralizi gözlenebileceði gibi kordun gerilmesiyle ileri yaþlarda da ortaya çýka-bilir.

 

Ülkemizde giderek artan sýklýkta gözlenen spina bifida olgularýnda bebeklik, çocukluk ve eriþkin dönemin rehabilitasyon gereksinimleri de artýþ göstermektedir. En belirgin klinik bulgu parapleji veya paraparezi þeklinde kendini gösteren motor disfonksiyondur.

 

Zaman içinde çeþitli nedenlerle motor fonksiyon kaybý artabilir. Spina Bifida bebekler motor, duysal, biliþsel ve metabolik birçok bozukluk ve bu kar-maþýk tablonun yarattýðý özürlülük ile karþý karþýyadýrlar.

 

Etyoloji

 

Spina bifida gebeliðin ilk 28 gününde, anne henüz hamileliðinin farkýnda deðilken meydana gelmek-tedir. Genetik nedenler, valproik asit kullanýmý, maternal alkolizm gibi çeþitli teratojen faktörler, ve annede folik asit eksikliði gibi beslenme bozukluk-larý nedenleri arasýnda sayýlmaktadýr.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal omurga görünümü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningosel: Kese içinde zarlar ve

 

beyin omurilik sývýsý bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningomyelosel: Kese içinde sinir

 

dokusu da bulunur.